Coaching

Cultural Connection biedt persoonlijke (1 op 1) en teamcoachingstrajecten aan. Deze zijn vooral bestemd voor professionals, die werkzaam zijn in een omgeving waar cultuuraspecten een rol spelen.

De focus ligt hierbij op het bewuster worden en effectiever leren omgaan met verschillende gedrags- en denkpatronen met de daaraan gekoppelde communicatiestijlen.

Alle coachingstrajecten zijn gericht op het verhogen/ optimaliseren van interculturele competenties. Culturele competentie gaat in essentie over het in staat zijn om effectief te communiceren,  vertrouwen en relaties op te bouwen met mensen met een andere culturele achtergrond.

Persoonlijke coaching (1 op 1)

Voor professionals die behoefte hebben aan specifieke coaching over het omgaan met medewerkers, samenwerkingspartners en/of klanten met een andere culturele achtergrond bestaat er de mogelijkheid voor een persoonlijk coachingstraject. Daarbij gaan wij ervan uit dat professionals van alle functieniveaus baat kunnen hebben bij persoonlijke coaching. De manier van coaching wordt afgestemd op het functieniveau en specifieke behoefte van de klant.

Persoonlijke coaching is samen met de coach uw functioneren onder de loep nemen. We staan stil bij uw kwaliteiten en onderzoeken waar, wanneer en hoe u als deskundige effectiever (en met meer plezier) kunt functioneren.

Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke voorkeuren op het gebied van communicatie, samenwerking en/of leiderschapsstijl 

koppelen we theoretische kennis aan de praktijk en maken wij gebruik van een aantal uitstekende hulpmiddelen, zoals de Intercultural Readiness Check (IRC) en de Feedback Profiler.

Een persoonlijke coaching start altijd met een intakegesprek, c.q. kennismakingsgesprek met de coach, waarin de wensen, behoeften en persoonlijke doelstellingen worden geïnventariseerd. Ook bespreken we in hoofdlijnen het coachingstraject en maken we afspraken over een aantal praktische zaken zoals tijdstip en planning.

Vervolgens starten we het coachingstraject. Het doel en de inhoud voor elke sessie wordt bepaald in gezamenlijk overleg en met wederzijdse instemming van u en de coach. Het is gebruikelijk dat u aan een eind van de sessie van uw coach een opdracht krijgt, die gericht is op de praktische toepasbaarheid in de werksituatie.

Teamcoaching

Interculturele verschillen kunnen de complexiteit van een team sterk vergroten. In cultureel diverse teams kunnen samenwerking, communicatie en groepsvorming anders verlopen dan in teams van mensen met een vergelijkbare sociaal-, culturele, etnische en/professionele achtergrond.

Dit speelt in zowel multiculturele teams in Nederland als in Internationaal opererende teams.  

Om succesvol te zijn, moeten teamleden zich bewust zijn van hun overeenkomsten en vooral ook van de verschillen. Zij moeten de uniekheid van elkaar (h)erkennen en zich bewust zijn van de rol, die een ieder vervult binnen de processen.

Teamcoaching is het onderzoeken en optimaliseren van de relaties, interacties en communicatiepatronen tussen teamleden onderling. Een goede samenwerking ligt nu eenmaal in subtiele interacties.

Onze focus op communicatiepatronen en interculturele vaardigheden binnen een team maakt het gemakkelijker om verschillen bespreekbaar te maken en te overbruggen.

Teamleden bewustmaken van de culturele barrières, gekoppeld aan de vraag hoe deze te overwinnen. Bovendien wordt gewerkt aan nieuwe/alternatieve strategieën om oude werk- en communicatiepatronen te doorbreken.

Ook bij teamcoaching maken wij gebruik van een aantal hulpmiddelen, zoals de Diversity Icebreaker, de Intercultural Readiness Check (IRC) en de Feedback Profiler (zie: Tools). Deze instrumenten zijn uitstekend geschikt om interculturele vaardigheden/competenties te meten en bespreekbaar te maken.

Kom in contact

We staan klaar voor uw interculturele uitdaging!