Tools

De tools, waarvan wij gebruik maken zijn uitstekende hulpmiddelen om inzicht te krijgen in persoonlijke voorkeuren op het gebied van communicatie, leiderschapsstijl en samenwerking. Voor onderstaande methodes zijn we gecertificeerd en/of geregistreerd.

Diversity Icebreaker

De Icebreaker is een uitstekend instrument om begrip te ontwikkelen over hoe u kunt profiteren van diversiteit binnen een groep en hoe u hieruit unieke processen kunt initiëren, die gericht zijn op het optimaal benutten van de verschillende kwaliteiten en inzichten.

Dit instrument is zeer geschikt voor een workshop of als start bij een training of groepscoachingstraject, omdat het op een luchtige en prikkelende manier verschillen in opvattingen meet en voorkeuren over communicatie, teamwerk en probleemoplossende stijlen binnen een team blootlegt. Maar ook door deelnemers te laten ervaren, dat ondanks de verschillen de relaties tussen teamleden worden versterkt omdat het mensen laat reflecteren, vragen, luisteren en praten.

De Diversity Icebreaker is ontwikkeld door Bjørn Z. Ekelund en gedistribueerd door Human Factors. Het is een wetenschappelijk gevalideerd instrument en opgebouwd rond een vragenlijst.

Na het invullen van de vragenlijst (+ 10 min.) volgt een groepsproces om gezamenlijk te leren begrijpen hoe het beste gebruik te maken van de diversiteit in de groep. Deze interventie is op zodanige wijze ontwikkeld om een niet beoordelende atmosfeer te creëren.

De Intercultural Readiness Check© (IRC)

Om effectief te kunnen samenwerken in een multiculturele en/of internationale context is het ontwikkelen van interculturele competenties van groot belang. De IRC is een uitstekend instrument om uw interculturele vaardigheden te analyseren en bespreekbaar te maken.  

De IRC is een wetenschappelijk gevalideerd online vragenlijst/assessment tool en is ontwikkeld door Ursula Brinkmann en Oscar van Weerdenburg.

De IRC meet vier cruciale interculturele competenties, die van invloed zijn op hoe effectief mensen met culturele diversiteit omgaan: interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, vaardigheden om betrokkenheid op te bouwen en onzekerheid te beheersen.

Na het invullen van een online vragenlijst (+ 20 min.) ontvangt u –via de coach- een persoonlijk profiel gebaseerd op deze competenties met een uitgebreide feedback op de scores: wat zijn uw sterke punten en welke gebieden vragen verdere ontwikkelingen. Tijdens de coaching onderzoekt en bespreekt u ideeën hoe u deze competenties (als professional/binnen uw werksituatie) verder kunt ontwikkelen.

De Feedback profiler®

Een belangrijke bron van leren en ontwikkeling komt voort uit het geven en ontvangen van feedback. Waar vaak onvoldoende bij stil wordt gestaan is dat de manier waarop feedback wordt communiceert belangrijk is in het proces richting het gewenste resultaat. Dit telt voor elk individu en organisatie. 

Voor personen die werken in een multiculturele omgeving of internationale setting is het waardevol om stil te staan bij de voorkeursstijlen van zichzelf en die van anderen.

De Feedback profiler is een eenvoudig online in te vullen vragenlijst/assessment tool. Na het invullen van de vragenlijst (+ 10 minuten) ontvangt u –via de coach- een rapport, waarin u de persoonlijke voorkeuren bij het geven en ontvangen van feedback helder worden weergegeven.

De Feedback profiler is ontwikkeld door en gebaseerd op het internationaal onderzoek van Marcus Hildebrandt en Stefan Meister (2014). Zij deden dit onderzoek omdat zij van mening waren dat de bestaande richtlijnen t.a.v. feedback teveel uit gingen vanuit een (westers) ideaal en geen oog hadden voor de realiteit van feedback praktijken in organisaties. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat er:

  • geen algemene regel bestaat voor het geven van een effectieve feedback;
  • zelfs binnen een cultuur een grote variëteit aan behoeften en praktijken bestaat, maar ook dat er cultureel specifieke tendensen worden aangetroffen.

Op basis van hun bevindingen ontwikkelden zij een assessment tool, waarin voorkeuren gemeten worden op basis van vier categorieën:

  • De drivers: wat motiveert ons om feedback te geven en te ontvangen?
  • De setting: in welke omstandigheden wordt feedback gegeven en ontvangen?
  • Het proces: hoe wordt feedback gegeven en ontvangen?
  • De focus: waar gaat de feedback over?

De Feedback Profiler geeft goede aanknopingspunten om de feedback beter af te stemmen en daardoor effectiever met elkaar te werk te kunnen gaan.

Kom in contact

We staan klaar voor uw interculturele uitdaging!