Trainingen

Cultural Connection ontwikkelt en biedt trainingen aan, die erop gericht zijn culturele verschillen te overbruggen. De (specifieke) inhoud, lengte en opzet zijn afhankelijk van de wensen, behoeften en de doelgroep van het bedrijf of de organisatie. Daarbij gaan wij ervan uit dat professionals op elk niveau baat kunnen hebben bij een training.

Wij vinden het belangrijk, dat de theorie zo nauw mogelijk aansluit bij behoeftes, ervaringen en specifieke uitdagingen waarmee de deelnemers in hun werk te maken hebben. Onze trainingen zijn interactief en erop gericht, dat opgedane kennis en vaardigheden meteen toegepast kunnen worden in de praktijk.

Uitgangspunt en opzet

Intercultureel competent werken is een continu leerproces. Het bewuster en doeltreffender leren omgaan met de verschillen staat bij al onze programma’s centraal.

Ieder programma bestaat in hoofdlijnen uit drie leidende elementen, die als een rode draad functioneren.

Bewustwording: ken je zelf (in relatie tot de ander).
Culturele overtuigingen spelen een grote rol bij het vormen van een mening over anderen. Met concrete voorbeelden en theoretische kennis worden deze overtuigingen verduidelijkt en ter discussie gesteld. Belangrijk is het ontwikkelen van een zelfkritische blik om aannames en ervaringen te analyseren.

 

Acceptatie: sta open voor de ander en andere perspectieven.
Verschillen in mening en werkwijze hoeven een goede samenwerking niet in de weg te staan. Ook is het niet nodig om je eigen waarden over boord te gooien in het contact en de samenwerking met iemand uit een andere cultuur. Op een interactieve manier staan we stil bij de vraag hoe op een effectieve manier cultuurverschillen te overbruggen.

Afstemming: oefen
Afhankelijk van de vragen van de deelnemers worden aan de hand van concrete voorbeelden steeds alternatieve manieren van benadering en mogelijke dilemma’s belicht. Hier wordt interactief en actief mee geoefend. Ook wordt gewerkt aan mogelijk nieuwe/alternatieve strategieën om oude werk- en communicatiepatronen te doorbreken.

Mogelijke trainingsonderwerpen

In deze training maakt u kennis met belangrijke cultuurverschillen en uiteenlopende percepties. Aan de hand van een aantal culturele dimensies staan wij stil bij de vraag: wat is normaal voor u en hoe anders kan dit zijn voor mensen met verschillende culturele achtergronden. Deze training geeft u een basis waarop u verder kunt bouwen. U leert cultuurverschillen beter te herkennen en te benoemen en na te denken hoe u de communicatie soepeler kunt laten verlopen.  

Deze training richt zich op onderwerpen als: hoe legt u een goed contact, hoe gaat u om met ontevreden klanten, conflictsituaties en slechtnieuwsgesprekken.

Hoe verhoogt u de doeltreffendheid, bijvoorbeeld bij een intake, interview, sollicitatiegesprek, begeleidingsgesprek, een verhoor of gesprekken met een tolk.

Hoe kunnen verschillende kwaliteiten, meningen en talenten op een effectieve wijze worden gemanaged. Hoe bouwt u betrokkenheid op, motiveert u een multicultureel team, vraagt u input en geeft u feedback. Hoe schept u een veilig klimaat dat recht doet aan alle kwaliteiten, achtergronden en aspiraties van alle medewerkers en waar iedereen zich vrij voelt om te zeggen wat men denkt. In deze training staat u stil bij uw eigen culturele voorkeuren op het gebied van communicatie, mogelijke valkuilen en hoe u uw interculturele competenties verder kunt ontwikkelen.

Door bewust stil te staan en het bespreekbaar maken van cultuurverschillen en dilemma’s, helpen we nieuwkomers sneller en doeltreffender te integreren in hun nieuwe werk (en woon) omgeving. Voor ons betekent integreren jezelf blijven in een nieuwe omgeving.

Doeltreffend werken over de grens en in globale teams

Effectief leiderschap in verschillende culturen

Opvattingen over ‘effectief’ leiderschap kunnen enorm uiteenlopen. Wereldwijd heeft men verschillende verwachtingen t.a.v samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden, besluitvormingsprocessen en leiderschapsstijlen. Het bewust rekening houden met de cultuurverschillen geeft een beter begrip van de dynamiek en de impact die dit heeft op de doeltreffendheid van u zelf, het team en de organisatie.

Internationaal onderhandelen en zaken doen

Vergroot uw doeltreffendheid in communicatie, onderhandelen en het opbouwen van vertrouwen.

Wonen en werken in het buitenland

In deze training staan we stil bij het acculturatieproces, maar ook bij de eigen culturele bagage en de uitdagingen die het werken in het buitenland met zich meebrengt. Deze training is bestemd voor professionals (en hun partner/gezinsleden) die binnenkort in het buitenland gaan wonen en werken.

Werken en wonen in Nederland (Engelstalig)

We helpen expats en/of buitenlandse medewerkers die voor langere tijd naar Nederland komen sneller en doeltreffender te integreren in hun nieuwe werk (en woon) omgeving.

Kom in contact

We staan klaar voor uw interculturele uitdaging!